Ενισχύεται η νομοθεσία που αφορά την επιστροφή των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών από έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (27 Φεβρουαρίου 2014)Ενισχύεται η νομοθεσία που αφορά την επιστροφή των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών από έδαφος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


«Η καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης των αρχαιοτήτων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για τη χώρα μας. Είμαι αισιόδοξος για τα βήματα προόδου που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυση της ισχύουσας νομοθεσίας, με στόχο την προστασία, διαφύλαξη και ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας».

Έτσι σχολίασε ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος το γεγονός της ομόφωνης επικύρωσης από την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης της άτυπης συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στις 18 Φεβρουαρίου μεταξύ του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όσον αφορά την πρόταση Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ για την επιστροφή των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών από έδαφος κράτους μέλους.

Η πρόταση αυτή αποσκοπεί στη βελτίωση των μηχανισμών για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών που έχουν χαρακτηρισθεί ως εθνικοί θησαυροί και έχουν απομακρυνθεί παράνομα από κράτος μέλος, αναδιατυπώνοντας την υφιστάμενη οδηγία 93/7/ΕΟΚ, η οποία υιοθετήθηκε μετά την καθιέρωση της ενιαίας αγοράς και έχει ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 1993.

Οι κύριες αλλαγές είναι οι εξής:
•Η διεύρυνση το πεδίου εφαρμογής της έννοιας του πολιτιστικού αγαθού ώστε να καλύπτει κάθε αγαθό που «χαρακτηρίζεται ως εθνικός θησαυρός καλλιτεχνικής, ιστορικής ή αρχαιολογικής αξίας» σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία των Κρατών.
•Η παράταση των προθεσμιών, ώστε το κράτος μέλος να έχει στη διάθεσή του έξι (6) μήνες αντί για δύο (2) προκειμένου να εξακριβώσει αν το εν λόγω αγαθό αποτελεί εθνικό θησαυρό και τρία (3) χρόνια αντί για ένα (1) για την έναρξη της διαδικασίας επιστροφής.
•Το βάρος της απόδειξης μεταφέρεται στον κάτοχο, σε περίπτωση που απαιτήσει αποζημίωση για την επιστροφή του πολιτιστικού αγαθού, προκειμένου να αποδείξει ότι δεν γνώριζε ότι το εν λόγω αντικείμενο είχε διακινηθεί παράνομα.
•Η χρήση του ηλεκτρονικού συστήματος IMI για τη βελτίωση της διοικητικής διαδικασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών.